Algemene voorwaarden

close menu

Toepassing:

 • Onze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op al de door onze vennootschap gesloten overeenkomsten, ongeacht de aard van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zij sluiten de eventuele toepassing van de verkoops- en of andere voorwaarden van de co-contractant/klant uit.

Totstandkoming van de overeenkomst:

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft iedere offerte van het a punto een geldigheidsduur van 30 dagen.
 • Offertes en overeenkomsten van respectievelijk met a punto zijn slechts bindend, indien zij op schrift zijn gezet en zijn ondertekend door de beide partijen door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde personen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging schriftelijk aan de klant is overhandigd, verstuurd of per e-mail is verzonden naar het door klant opgegeven (e-mail)adres.

Levering en aanvaarding:

 • De leveringstermijnen voor de verkoop van goederen of diensten worden door onze vennootschap vastgesteld. Zij zijn steeds benaderend. A punto is geenszins aansprakelijk voor overmacht. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak ook, geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met onze vennootschap gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De levering geschiedt op risico van de medecontractant/klant.
 • Klachten dienen per aangetekend schrijven meegedeeld te worden binnen de acht dagen na de levering waarop zij betrekking hebben. Zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd. Iedere klacht na genoemde termijn is ongeldig.

Betaling:

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen brengen alle nog verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar op, te rekenen vanaf de datum van factuur.
 • Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van onze vennootschap.
 • Het totale % van de eventuele voorschotfactuur zal bestelling per bestelling door a punto bepaald worden. Het berekende bedrag zal mondeling gecommuniceerd zijn in het contract, op de offerte, of op de bestelbon vermeld worden.
 • Bij het boeken van tickets voor een groep, aanmaken van geschenkbonnen of uitwerken van individuele arrangementen, behouden wij ons het recht een administratieve kost in rekening te brengen.

Wijzigende of supplementaire bestellingen:

 • Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.
 • Aanpassingen binnen een marge van 5% aan het totale onderdeel van de bestelling waaraan een aanpassing dient te gebeuren, zullen toegestaan worden tot maximaal 4 weken voorafgaandelijk de productionele startdatum van het event.
 • Aanpassing aan de bestelling binnen een periode van 4 weken voorafgaandelijk de productionele startdatum van het evenement zullen niet aanvaard worden.

Merchandising en publiciteit:

 • Indien a punto in opdracht van de klant dient in te staan voor de publicitaire promotie van het evenement, dan geeft de klant/opdrachtgever zijn toestemming aan a punto om o.m. de merknaam/bedrijfsnaam, logo, locatie e.d.m. van de opdrachtgever op te nemen in de promotie. De aangeleverde vormen van publiciteit met al de daarin door partijen voorziene elementen, zoals logo’s, advertenties enzovoort dienen gebruikt en voldoende verspreid te worden via o.m. flyers, posters, sociale media, merchandisingstand, kledij, podium, enzovoort.
 • A punto is toegelaten zijn creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid a punto:

 • A punto staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de co-contractant/klant en de deelnemers, tenzij de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van a punto.
 • A punto is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar geproduceerde evenementen. De co-contractant/klant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid volledig dekt.
 • A punto wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. de normale kwaliteit van een werk dat op verzoek van de klant binnen een kortere tijd dan de normale of afgesproken is geleverd.
 • A punto mag met derden van haar keuze en onder haar verantwoordelijkheid samenwerken – natuurlijke persoon of rechtspersoon – voor het vervullen van de prestaties die haar zijn toevertrouwd.
 • Elke natuurlijke persoon die zich in naam van een andere natuurlijke persoon, een vennootschap of een associatie tegenover a punto verbindt, zal samen met die derde, die vennootschap of die associatie persoonlijk en solidair gehouden zijn tot de aldus aangegane verbintenissen. A punto is uitsluitend verantwoordelijk ten aanzien van de klant. De natuurlijke personen die handelen met a punto voor de klant worden geacht alle macht te hebben om deze te vertegenwoordigen en te handelen in zijn naam en voor zijn rekening.

Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement:

 • De co-contractant/klant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van a punto, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.
 • Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en a punto als de door hen geëngageerde producer, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste zoals o.m. onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.
 • De opdrachtgever handelt als organisator van het evenement, het evenementenbureau kan desgevallend als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor desbetreffend evenement worden ingeschakeld. De persoon of vennootschap die de bestelling van de tickets uitvoert, wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze tickets voor een derde moet worden opgesteld of aan die derde moet worden toegezonden.
 • Alle directe of indirecte kosten in verband met de organisatie (zoals, zonder limitatief te zijn, publiciteit, taksen, auteursrechten, voorheffingen, sociale zekerheid, vergunningen, boetes, accijnzen, retributies, locatiehuur enzovoort) zijn ten laste van de organisator en zullen onder geen enkel geval verhaald worden op a punto of haar aangestelden, noch zijn ze verrekenbaar met de aan a punto verschuldigde bedragen.
 • Alle geleverde diensten, materialen of goederen die niet uitdrukkelijk vermeld worden in het contract of op de offerte zullen extra in rekening gebracht worden op de saldofactuur. Toegevoegde diensten dienen niet schriftelijk bevestigd te worden. Mondelinge bevestiging van diensten zullen als rechtsgeldig aanvaard worden.

Schade of verlies van materiaal door opdrachtgever:

 • Bij schade of verlies van tijdens evenementen door a punto beschikbaar gesteld materiaal (zoals tablets, smartphones, GPS, laptops, projectors, ticketscanners, …) zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend op de saldofactuur naar de klant.

Annulatie van het evenement door a punto:

 • A punto heeft het recht om een evenement eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en / of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden .
 • A punto kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De co-contractant/klant blijft in voorkomend geval gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.
 • Dit is evenzo indien de organisator na bevestiging van de opdracht in een latere fase alsnog op zijn bestelling terugkomt.

Annulatie door de co-contractant/klant:

 • Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door a punto.
 • In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimaal 20% van de totale prijs van de bestelling. Bij annulatie minder dan 60 dagen voorafgaandelijk de productionele startdatum van het evenement zal een forfaitaire vergoeding van 50% aangerekend worden. Elke annulatie minder dan 30 dagen voor aanvang van het evenement zal niet aanvaard worden. Een bedrag gelijk aan 100% van het contractueel bindende bedrag zal desgevallend doorgerekend worden.
 • In het geval dat het totale bedrag van gemaakte kosten hoger is dan 20% van de totale prijs van de bestelling, dan zullen effectieve kosten doorgerekend worden. Tevens zal voorafgaandelijk verhoogd worden met de agency fees en vermelde winsten die a punto door annulatie derft, dit zonder afbreuk te doen aan de schadevergoedingen die zij zou kunnen claimen.
 • In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant/klant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten o.m. voor concept, research, enz… en van een schadevergoeding voor de door a punto gederfde winst.
 • Indien co-contractant /klant later dan een week voor het event annuleert, dan blijft het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Echter, indien co-contractant/klant binnen het jaar hetzelfde event op een andere datum herboekt, dan kan de betaling van vorige factuur ingebracht worden als aanbetaling (na verwerking van evt. aanpassingen en prijsstijgingen) verminderd met een forfaitaire 25% van het oude factuurbedrag ter dekking van administratieve en andere kosten geleverd voor het oorspronkelijke event en eventueel verhoogd met toen betaalde annulatiekosten aan derden (zoals hotels, vervoer, …).
 • A punto heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

Intellectuele en industriële eigendom:

 • Alle creatieve en immateriële prestaties van a punto blijven de intellectuele eigendom van deze laatste en kunnen zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gebruikt worden door de klant of door derden.
 • De opdrachtgever vrijwaart a punto voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • A punto behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar prestaties en het concept van het evenement, ook op deze die slechts in een ontwikkelingsfase zouden zijn gebleven of die uiteindelijk niet zouden zijn goedgekeurd of uitgevoerd.
 • A punto behoudt het recht concepten en ideeën voor te leggen aan verschillende klanten ongeacht van de ontwikkelingsfase waarin het evenement of idee zich bevindt of bevonden heeft.
 • De klant kan op uitdrukkelijke vraag en uitsluitend via schriftelijke bevestiging van a punto de toestemming verwerven om het geheel of een deel van het evenement te reproduceren of aan het publiek mee te delen.
 • Deze toestemming omvat geen enkele overdracht van rechten en wordt gegeven zonder enige exclusiviteit ten voordele van de klant en uitsluitend voor het territorium en de duur binnen het kader van de bestelling. Bij gebrek aan verduidelijking of in het geval van twijfel zal de noodzakelijkheid binnen het kader van de bestelling van de klant geacht worden strikt beperkt te zijn tot het eerste gebruik dat hij ervan maakt, voor het territorium België en voor de duur van één jaar. Het maken van enige geluidsopname, fotografische opname of audiovisuele opname van het geheel of een deel van het evenement is verboden.
 • Alle reproducties van concepten en/of beelden voor publiek of privé gebruik dienen vermeld te zijn binnen het aanbod of op de bestelbon en situeren zich uitsluitend binnen het kader van de bestelling of van de exploitatie van de licentie.
 • De evenementen die niet werden gekozen door de klant, inbegrepen alle beelden, muziek, films, projecten, schetsen, maquettes en andere creaties of werken mogen op geen enkele manier geëxploiteerd worden zonder het geschreven en voorafgaandelijk akkoord van a punto.
 • De concepten en evenementen mogen niet aangepast worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van a punto.
 • In ieder geval behoudt a punto zich het recht voor beelden te verspreiden van het evenement zoals het zal zijn uitgevoerd, en dit met het oog op het voeren van publiciteit of het geven van een presentatie of eender welke andere uitzending als voorbeeld of promotie van het werk dat zij realiseert, en dit op elke manier die zij zou kiezen en met verwijzing naar de klant.

Geheimhouding:

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Geschillen:

 • Geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg of via bemiddeling geregeld. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg of via bemiddeling te beslechten.
 • Kan het geschil niet in onderling overleg of via bemiddeling worden beslecht, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.
 • Alle door a punto aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgisch recht.